Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van Juulswinkeltje. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden.

1.4 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstnamen van de geleverde goederen, aanvaart de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2 Juulswinkeltje behoudt het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van de order door de opdrachtgever.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat Juulswinkeltje het aanbod online heeft bevestigd.

3.2 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. PRIJZEN

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding en in de orderbevestiging genoemde producten.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen : Inclusief BTW en andere heffingen. Vermeld in Euro’s. Exclusief order- en verzendkosten. Zie voor tarieven en details: “verzenden & retourneren”

5. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons magazijn hebben verlaten.

5.2 Juulswinkeltje zal overgaan tot leveren aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd. Zie voor details: “verzenden & retourneren”

6. OVERMACHT

6.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

6.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

7. BESTELLING

7.1 Juulswinkeltje is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en overige communicatie tussen opdrachtgever en Stillcute veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.

8. PRIVACY

8.1 Algemeen: Juulswinkeltje hecht een uitermate hoog belang aan de bescherming van de gegevens van haar klanten. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt ten allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld zodat uw privacy blijft gewaarborgd.

8.2 Gegevens: Wanneer u via onze website bestelt, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u hiervoor invult, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen en nooit doorgegeven aan derden. Tevens wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan.

8.3 Gebruik: Verder gebruik, zoals voor nieuwsbrieven, is zonder uw uitdrukkelijke toestemming eveneens uitgesloten. Heeft u zich ooit geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor ten allen tijde afmelden. Uw gegevens worden dan uit ons bestand verwijderd.

9. REKLAMES

Zie “verzenden en retourneren”

10. BETALING

10.1 Wanneer binnen 7 dagen na het plaatsen van de order door de opdrachtgever de betaling niet nagekomen is dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Juulswinkeltje worden ontbonden.

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. GESCHILLEN

11.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

12. AUTEURSRECHT

12.1 Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming is het kopiëren van teksten, foto`s, artikelen of andere items op deze website verboden.

Auteursrecht ontstaat automatisch door de "creatieve daad" en is van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Er is geen formele eis, zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright-teken nodig om aanspraak te kunnen maken op de bescherming. In het bijzonder geldt dat een werk niet af hoeft te zijn voor het beschermd is: elke kladversie is ook al beschermd, zolang er dus maar de creatieve hand van de maker in te herkennen is.

13. VERZENDEN EN RETOURNEREN

13.1 Bestellen: U ontvangt direct na bestelling een bevestigingsmailtje op het door u aangegeven e-mail adres. Hierop staat uw bestelling en de betalingsgegevens.

13.2 Levering: Juulswinkeltje levert standaard in Nederland. Alle opgegeven verzendcategorie, verzendkosten en termijn gelden dan ook voor Nederland. Andere landen zie boven bij International buyers. Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door Juulswinkeltje.
De door de klantbestelde producten worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen verstuurd. Indien het artikel niet voorradig is zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht per e-mail.

13.3 Verzendkosten: Juulswinkeltje hanteert een standaard verzendtarief van € 4.5p voor brievenbuspost en € 6,95 voor pakketpost. Alleen via PostNL.

13.4 Ruilen of retourneren: Het omruilen of retourneren van geleverde artikelen is alleen toegestaan:

  • 1. bij fabricagefouten,
  • 2. bij schade ontstaan tijdens verzending,
  • 3. wanneer een artikel niet conform uw bestelling wordt geleverd of niet naar wens is.

De wet verkopen op afstand is van toepassing bij een consumentenkoop. Het omruilen of retourneren van geleverde artikelen is toegestaan binnen 14 werkdagen na ontvangstverzending. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten zal teruggestort worden. De producten kunt u retour afzender aan ons sturen. Voor ruilen/retourneren neemt u via de email contact met ons op.

13.5 Niet aangekomen orders klant

Wanneer blijkt dat er een order niet is aangekomen bij de klant zal er door ons altijd een onderzoek gestart worden bij PostNl. Mocht er een fout in de adresgegevens zitten, ingevoerd door de klant dan zijn wij niet aansprakelijk voor verkeerde levering en zal er ook geen restitutie van de order kunnen plaatsvinden. Het opnieuw opsturen van de producten komt dan ook voor rekening van de klant.